De MR
Op onze school functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), welke op dit moment bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. I.v.m. de privacy staan de namen niet meer op de website. 

De directeur is aanwezig als adviseur van de MR.


Missie: “Medezeggenschap die aanspreekt”
De MR is het door ouders gekozen orgaan door middel waarvan zij zich willen laten vertegenwoordigen bij het management van de school. De belangen van ouders en hun kinderen staan derhalve bij de MR voorop. Daarnaast behartigt de MR de belangen van het personeel van de school. Hierbij kiest zij voor een actieve opstelling waarbij het streven is om het beleid van de school mede te beïnvloeden met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het behalen van de missie van de school: Basis voor de toekomst.

 

Visie MR:
Aanspreken en aangesproken worden door de achterban die zij vertegenwoordigt;  de MR wil een laagdrempelig en zichtbaar orgaan zijn.

Aanspreken management, TOF, betrokken geledingen (OR, GMR).
Aansprekend orgaan binnen de school; zichtbaar, herkenbaar en transparant.
Aanspreken van kennis om actief mee te denken, samen te werken en besluiten te nemen betreffende ontwikkelingen binnen de school.

Ons uitgangspunt is steeds kwalitatief goed onderwijs en een veilig/optimaal leer- werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden waarbij de achterban actief betrokken is en zich mede verantwoordelijk voelt voor de school.