De Leerlingenzorg
Het team is verantwoordelijk voor het creëren van een pedagogisch klimaat, waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, opdat zij zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen. Het team heeft een open houding voor de behoeften van de leerlingen, het heeft belangstelling en toont respect voor de leerlingen. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het leren van alle leerlingen, al dan niet met specifieke onderwijsbehoeften. Deze kunnen zich voordoen op: sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gebied.

Leerlingen kunnen behoefte hebben aan:


Door het opzetten van een goede leerlingenzorg en het levend houden van het besef dat een leerling de verantwoordelijkheid is van het gehele team, wordt een klimaat geschapen, waarin de leerling zich niet alleen cognitief, maar ook sociaal en emotioneel kan ontplooien tot een evenwichtige en zelfstandige persoonlijkheid. De leidraad voor ons onderwijs wordt, naast wat de wet voorschrijft, gevormd door de katholieke identiteit, de gezamenlijke onderwijsvisie van bestuur, directie en team, de verwachtingen van de ouders, het belang van de samenleving en het recht van ieder kind op goed onderwijs.